algemene-voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN IMAGE WEAR BVBA

1. Deze voorwaarden beheersen in regel elke overeenkomst tussen de verkoper en de klant en er kan alleen bij wederzijdse schriftelijke toestemming van worden afgeweken.Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden zoals voorwaarden die voorkomen op de documenten die uitgaan van de klant. een eventuele nietigheid van een voorwaarde heeft niet de nietigheid van de andere voorwaarden voor gevolg en in dat geval verbinden de partijen zich ertoe hetzelfde doel en evenwicht na te streven als indien de nietigheid er niet zou geweest zijn.

2. Elke offerte wordt opgesteld onder voorbehoud van omissie of rekenfouten en zij geldt, tenzij anders vermeld, gedurende 30 kalenderdagen te rekenen van dagtekening, waarna zij van rechtswege vervalt. Elke offerte is vertrouwelijk tenzij zij tijdig en integraal wordt aanvaard door de klant.

De klant aanvaardt lichte afwijkingen tussen enerzijds de bestelling van de documentatie, de stalen, de modellen en de demonstratie van goederen en anderzijds de levering ervan zodat eerstgenoemde elementen slechts richtinggevend zijn en waarbij de klant eveneens afstand doet van elke vorm van verhaal terzake.

De klant aanvaardt bijkomd een lichte afwijking van de oorspronkelijk bestelde kleur zowel inzake materialen als inzake opdruk, waarbij de klant eveneens afstand doet van elke vorm van verhaal terzake.

De klant aanvaard tevens een marge inzake bestelde hoeveelheid van max. 10 % in min. of meer en hij aanvaardt tevens de daaran verbonden min- of meerprijs en kosten.

Alle leveringstermijnen zijn benaderend en niet bindend, ook starten zij pas te lopen na schriftelijke goedkeuring  op orderbevestiging en werkbon ( betaling voorschot indien van toepassing).Verleningen van de leveringstermijnen geven in regel geen aanleiding tot enig verhaal of mogelijk tot verbreking of ontbinding in het voordeel van de klant, tenzij ingeval van grove fout. Alle kosten en risico van transport vallen steeds voor rekening van de klant.

4. Na de afhaling of de levering is de verkoper niet  meer verantwoordelijk voor zichtbare gebreken. Zichtbaar zijn gebreken die bij de afhaling of levering mits nazicht door de klant, die zich daartoe verbindt, kunnen vastgesteld worden. Kenmerken die niet conform zijn met de offerte worden terzake gelijkgesteld met zichtbare gebreken. De klant is er desgevallend toe gehouden op de leveringsbon te omschrijven. elke betaling impliceert onweerlegbaar integrale aanvaarding, zonder verder verhaal van de klant.

De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken gedurende drie maanden volgend op de afhaling of levering.

Verborgen gebreken moeten op straffe van verval te samen met een gedetailleerde beschrijving en een staal binnen de 5 werkdagen na hun ontdekking bij aangetekend schrijven door de klant gemeld worden aan de verkoper. De verkoper beschikt, indien hij de klacht ontvankelijk en gegrond aanvaardt, desgevallend over het recht om :

* Hetzij de aangetaste goederen binnen redelijk termijn en rekening houdende met zijn leveranciers te ( laten) herstellen zonder enige verdereschadevergoeding of compensatie voor de klant die terzake uitdrukkelijk verzaakt.

* hetzij binnen redelijk termijn en rekening houdend met zijn leverancciers voor vervanging met de met gebrek behepte goed te zorgen znder enige verdere vergoeding of compensatie voor de klant terzake uitdrukkelijk verzaakt.

Gebreken die te wijten zijn aan onoordeelkundig gebruik of aan gebrek aan verzorg of voorzichtigheid van de klant of derden worden in geen enkel geval als verborgen gebrek aanzien.

5. De klant verzaakt uitdrukkelijk en in alle omstandigheden in het voordeel van de verkopers(I) aan elke vordering inzake onrechtstreekse schade en gevolgschade(II) aan de exceptio non adimpleti contractus (III) aa schuldvergelijking.

6. de facturen zijn betaalbaar op de zetel van de verkoper binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum tenzij anders vermeld. bij niet betaling zijn van rechtswege en zonder ingebrekenstelling vanaf de dag van vervaldag intresten aan 12% per jaar verschuldigd met anatocisme en is er bijkomend van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventioneel schadebeding van 12% verschuldigd met een minimum  van 65 europer factuur, onverminderd het bewijs van meerschade door de verkoper zo daartoe aanleiding bestaat. De verkoper kan alle lopende leveringen schorsen ingeval van wanbetaling, zelfs indien het om andere overeenkomsten gaat. De schadevergoeding ingeval van ontbinding of verbreking van de verkoop in het nadeel van de klant wordt conventioneel op 35% van het bruto factuurbedrag bepaald onverminderd het bewijs van meerschade door de verkoper zo daartoe aanlediing bestaat. Bij contractuele wanprestatie door de klant, met inbegrip van wanbetaling, vallen alle invorderingkosten, waaronder de erelenonen en kosten van advacaten, ten laste van de klant.

7.

8. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot tekeningen, modellen, logo's, databestanden, software, teksten afkomstig van de verkoper blijven in alle omstandigheden en behoudens afzonderlijke schriftelijke overeenkomst de exclusieve eigendom van de verkoper en mogen voor geen ander doel gebruikt worden dan de uitvoering van de onderhavige overeenkomst tussen de verkoper en de klant. Alle giet-maat-, en pasvormen van welke aard ook, blijven steeds eigendom van de verkoper.

9. Voor alle geschillen wordt de uitsluiten,de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen overeengekomen, is eeen Belgische rechter derhalve bevoegd, is het Belgische recht exclusief van toepassing en is het Nederlands de conventioneel vastgelegde proceduretaal.

10. Alle prijzen zijn af ztel en exclusief BTW en wettelijke heffingen.